Değerli katılımcılar,

Bilindiği üzere kalkınma yardımları, sürdürülebilir işbirliğinin tesisi amacıyla gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal uyumunun sağlanması kapsamındaki çabaların toplamıdır.

Kalkınma yardımları içerisinde önemli bir yer tutan teknik yardımlar ise kalkınmakta olan bir ülkede bilgi, teknoloji ve tecrübe aktarımından ibarettir.

TİKA, Türkiye’nin kalkınma yardımları ve özelde de teknik yardımlarını koordine eden ve gerçekleştiren bir hükümet kuruluşudur. Türkiye’nin kalkınma yardımlarının geçmişi 1980’li yılların başına kadar gitmektedir. Ancak kurumsal anlamda kalkınma yardımlarının gelişmeye başladığı tarih 1990’lı yılların başı, yani dünya haritasının değişmeye başladığı, eski SSCB’nin ve Yugoslavya’nın dağılıp, yeni bağımsızlığını kazanan ülkelerin ortaya çıktığı döneme rastlamaktadır.

Bu dönemde Türkiye’ye tarihi, coğrafi ve kültürel anlamda yakınlığı bulunan yeni bağımsızlığını kazanmış ülkelerin ortaya çıkması ortak tarih, kültür, dil, din vb. bağları bulunan bu ülkelerin Türkiye’den beklentilerini arttırmıştır.

Türkiye aynı zamanda tecrübe ve kapasitelerini bu ülkelere kolayca aktarabilecek yapıdadır. Türkiye’nin bölge ülkelerini dünya ile bütünleştirmede potansiyel bir gücü bulunmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye, yeni bağımsızlığını kazanan ülkeleri hemen tanımış ve bu ülkelerin devletleşme süreçlerini hızlandırmak, kurumsal kapasitelerini ve insan kaynaklarına yönelik kapasitelerini geliştirmek amacıyla TİKA’yı kurmuştur.

TASAM Afrika Enstitüsü, alanında önemli bir boşluğu dolduracak, yapmakta olduğu sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel çalışmalarla, Afrika'nın geleceğine projektör tutacaktır. (TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY)