Giriş
Bilim ve teknolojide meydana gelen göz kamaştırıcı gelişmeler hem iktisadi hem de siyasi anlamda birçok yapısal değişimlere yol açmaktadır. İçinde bulunduğumuz yüzyıl, sermayenin yeryüzünde ulus-ötesi bir nitelik arz ederek dolaştığı bir yüzyıldır. Eskiden saatlerce kol gücü kullanılarak yapılan işler ileri teknoloji ürünü makineler vasıtasıyla çok kısa bir zaman diliminde yapılabilmektedir. Bu nedenle çalışma saatleri azalmakta ve çalışanlar için daha fazla boş zaman ortaya çıkmaktadır.

Bu yüzyılda, bilim ve teknolojinin getirdiği yenilikler nitelikli işgücünün sayısını arttırmakla birlikte doğal olarak nitelikli işgücünün kazancını da arttırmaktadır. Aynı zamanda az sayıda nitelikli işgücünün komuta ettiği ileri teknoloji ürününü (bilgisayarlar, robotlar vs.) kullanan şirketler daha çok kazanmakta ve bu sayede önemli bir sermaye birikimi oluşmaktadır. Bütün bu değişim ve dönüşümler küreselleşmenin etkisiyle tüm dünyayı etkilemekte, dünyamızı küresel bir köy haline getirmektedir . Artık dünyanın bir ucundan diğer bir ucuna milyarlarca dolar tutarındaki fonlar ışık hızıyla transfer edilmekte, internetin de kullanılmasıyla ülkeler arasındaki bilgi transferi, bilgiye erişimin önündeki sınırlar kalkmaktadır. Tüm bu gelişmeler, insanların davranış kalıplarını, tüketim alışkanlıklarını değiştirmektedir. Daha çok kazanan birey teknolojinin sunduğu imkânları kullanarak boş zamanlarını farklı mekânlarda değerlendirmek istemektedir. Günümüzde ileri teknoloji ürünü uçaklar vasıtasıyla binlerce mil uzaklıktaki mekânlara kısa bir zaman diliminde ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Tüm bu gelişmeler turizmi son derece önemli bir konuma getirmektedir.

TASAM Afrika Enstitüsü, alanında önemli bir boşluğu dolduracak, yapmakta olduğu sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel çalışmalarla, Afrika'nın geleceğine projektör tutacaktır. (TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY)