TASAM Afrika Enstitüsü'nün amacı; Afrika'daki gelişmeleri takip ederek, Türkiye'nin bu kıta ülkeleriyle ikili, bölgesel, çok taraflı uluslararası ilişkilerine; tarihî, kültürel, siyasî, iktisadî, sosyolojik ve jeopolitik yapısına yönelik bilimsel incelemeler, araştırmalar, analizler ve değerlendirmeler yaparak karar alıcılara, bu kıtaya ilgi duyan iş dünyasına, akademik çevrelere, dinamik, etkin çözümler ve karar seçenekleri sunmaktır.
 
 
Hedefler
 
TASAM Afrika Enstitüsü, Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini artırmak için gerekli olan akademik, sosyal ve siyasi inceleme ve araştırmaları yaparak, işbirliği imkânlarını araştırır.

Mısır, Kuzey Afrika, Büyük Sahra, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nin batı sahilleri gibi Afrika'nın farklı coğrafyalarında, bin yıldan fazla bir süre varlık gösteren Türklerin, özellikle Osmanlı Devleti döneminde elde ettikleri kazanımları tarihî bir bakış açısı ile ortaya çıkarmak.

Afrika konusuna ilgi duyan araştırmacıları destekleyerek, Türkiye'de Afrika araştırmalarını olması gereken noktaya getirmek; seminerler ve konferanslar ile kıtanın tanıtımına yönelik sergiler, toplantılar ve seyahatler düzen-lemek.

Afrika araştırmaları konusunda önemli mesafeler almış olan Avrupa ve Amerika'daki Afrika enstitüleri ve bütün Afrika araştırmacılarının kurdukları ulusal ve uluslararası diğer kuruluşlarla müşterek çalış-malar yapmak, düzenleyeceği her türlü ilmî faaliyete bu kuruluşları davet etmek, onların yapacağı benzeri faaliyetlere iştirak etmek.
 
Halen faal olarak eğitim veren Afrika ülkelerindeki üniversitelerin ve araştırma kurumlarının ilmî faaliyetleri neticesinde ortaya koydukları eserlerini temin etmek ve köklü bir gelenek oluşturan Avrupa ve Amerika'daki benzeri kurumların yayınladıkları her türlü dokümantasyon belgesini, raporları, kitapları ve süreli yayınları takip etmek.

Türkiye'nin Afrika'daki ilgi ve etki alanına yönelik gelişmeleri takip etmek.

Dünyada etkili güç merkezlerinin Afrika kıtasına yönelik politikalarını analiz etmek.

Küreselleşme sürecinde, 53 kıta ülkesinin tamamının iştirakiyle oluşturulan Afrika Birliği'ndeki gelişmeleri takip etmek.
Türkiye - Afrika Birliği ilişkilerinin karşılıklı menfaatleri temin edecek şekilde sağlıklı olarak gelişmesine katkı sağlamak.

Türkiye'nin Afrika'da kalıcı barışın yerleşmesine katkıda bulunmasına yönelik araştırmalar yapmak; bu kıtadaki gelişmelere ilgi duyanlara gerekli bilgi, vizyon ve doküman-tasyon yardımında bulunmak.

Türk kültürünün Afrika'da, Afrika kültürünün de Türkiye'de tanınmasına katkı sağlamak.

Afrika konusunda bir dokü-mantasyon merkezi oluşturmak; süreli yayınları takip ederek bu kıtadaki en güncel gelişmeler konusunda kaynak temininde bulunmak.

Yapılan incelemeler ve araştırmalar neticesinde TASAM'ın web sitesinde Afrika'daki değişimleri inceleyen yorumları yayınlamak; uzmanlarınca hazırlanan raporları, inceleme ve araştırma eserlerini yayınlamak.

Ülkemizin kamu ve özel sektörü yararına gerekli uzman ve bilgi desteğini sağlamak.