Türkiye Çevre Vakfı (TÇV), kar amacı gütmeyen, özel ve bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. TÇV, 1 Şubat 1978 tarihinde kurulmuş olup bir Mütevelli Heyeti tarafından yönetilmektedir.

TÇV, son 30 yıl içerisinde pek çok uluslararası, yabancı ve Türk kuruluşla proje bazlı ortak çalışmalar yürütmüştür.

TÇV’nin çalışma öncelikleri; çevre mevzuatı ve politikası, sürdürülebilir gelişim, biyolojik çeşitlilik ve yenilenebilir enerjidir. Ancak TÇV’nin son 30 yıllık çalışma hayatına bakıldığında çevre ile ilgili neredeyse her alanda yoğunlaşmış olduğunu görürüz.

TÇV’nin diğer ülkelerle gerçekleştirdiği benzersiz ve 14 yıl boyunca devam eden çalışması “Orta Asya ve Karadeniz Çevre Projesi”dir. Söz konusu özel ve amacında büyük başarılar elde etmiş projeye yönelik daha fazla bilgiye aşağıda yer verilmektedir.

Devamı...

Afrika kıtasında kapasite oluşturma ve ekonomik kalkınma alanlarında faaliyet gösteren birçok bölgesel ve alt bölgesel kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşların katkısı yadsınamayacak büyüklükte olup söz konusu kuruluşlar arasında Afrika Kalkınma Yönetimi Eğitim ve Araştırma Merkezi (CAFRAD) de bulunmaktadır. CAFRAD, Afrika’da kamu yönetimi ve idaresi gelişimine katkıda bulunan Pan-Afrikalı hükümetlerarası bir teşkilattır. 1964 yılında Afrika hükümetleri tarafından kurulmuş ve Tangier’de (Fas) konuşlandırılmıştır. Kıtadaki ilk Pan-Afrikalı yüksek düzey eğitim ve araştırma merkezi olmuştur.

CAFRAD Liderlik, Kamu ve İdare politikası Kapasite Gelişimi; Kamu Sektöründe İyi Yönetim Politikası, Etikler, Bütünleşme ve Profesyonellik; Kamu Yönetiminde ve Devlet Kurumlarında Yenilik, Reform ve Modernleşme; Kurumsal İdare ve Yönetim (kamu girişimleri, devlet kurumları, özel şirketler, STKlar ve benzeri); E-yönetim: kamu yönetimi ve idaresinde bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanımı; Yerel Kuruluşlarda Ademi Merkeziyet ve İdare/Yönetim; Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ve Gelişimi ve Seçimli Yönetim konularında müdahalelerde bulunmaktadır.

CAFRAD aktivitelerinin lehtarları arasında Liderler, İdareciler, Karar Vericiler, kamu ve özel sektöre ait Üst Düzey Yöneticiler ve Profesyoneller yer almaktadır. CAFRAD üyeliği tüm Afrika Devletlerine açıktır. Şu anda 37 Üye Devlet bulunmaktadır. CAFRAD çalışmaları İngilizce, Fransızca, Arapça ve Portekizce dillerinde gerçekleştirilir. Ortakları arasında ulusal, bölgesel ve uluslararası kuruluşlar yer almaktadır.

Ancak kıtaya daha sağlam hizmet vermek ve beklenen sonuçları elde etmek için Afrika Bölgesel ve Alt Bölgesel Kuruluşlarının bir arada çalışması ve bir ağ oluşturması kaçınılmazdır. Bu kuruluşların performanslarını ve elde ettikleri neticelerin seviyesini yükseltebilmek için bilgilerini ve kaynaklarını paylaşması gerekir. Bunların yanı sıra Afrika kuruluşlarının birleşik eylemlerde bulunabilmek için diğer kıta emsalleriyle ortaklık içinde çalışması da zaruridir. Bu konferanstan sonra TASAM ve Afrika kuruluşlarının ortak şekilde uygulanacak bir program üzerinde çalışabilecekleri beklentisi hakimdir. Bu ortak program içeriğinde, CAFRAD’ın TASAM ile birlikte çalışılmasını önerdiği “İdari Kapasite Gelişim Programı” yer almaktadır.

Devamı..

Türk Kızılayı, 11 Haziran 1868 tarihinde, dönemin Genel Kurmay Başkanı Ömer Paşa’nın başkanlığında toplanan 66 üyenin oluşturduğu konseyde alınan karar çerçevesinde, yaralı ve hasta askerlere destek vermek amacıyla kurulmuştur. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin ilan edilmesini müteakip toplanan ilk genel kurul toplantısında Derneğin adı “Turkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti ” olarak düzenlenmiştir. Şu anki adı “Türkiye Kızılay Derneği” büyük önder Atatürk tarafından verilmiş olup, 28 Nisan 1935 tarihinde düzenlenen Genel Kurul toplantısında oybirliğiyle kabul edilmiştir. Bugün, Uluslararası Kızılhaç/Kızılay Hareketinin bir unsuru ve Ulusal Dernek olarak, 4.000 profesyonel çalışanı, 150.000 aktif üyesi, 2 milyondan fazla gönüllüsü ile ülke çapındaki 652 şubesi ve Genel Merkez teşkilatıyla birlikte insanlığa hizmet etmektedir.

İnsanlığın gücünü harekete geçirerek savunmasız insanların yaşam standartlarını geliştirmeye çalışmayı kendine misyon edinen Türk Kızılayı, gönüllük esasına göre çalışan bir yardım örgütü olarak, Türkiye’nin büyük hayır kuruluşudur. Yüklenmiş olduğu bu misyon Türk Kızılayı’na, günden güne giderek çoğalan afetlerle yeniden şekillenmeye başlayan dünyamızda zarar görebilirliğin kalkındırılması adına çaba göstermek ve faaliyetlerini bu doğrultuda sürdürmek sorumluluğu vermiştir.

Devamı...

Sayın Bakanlar, Sayın Büyükelçiler,

Afrika’daki Bölgesel Ekonomik Toplulukların değerli temsilcileri,

Afrika’dan gelen diğer saygıdeğer misafirlerimiz,

Akademik camianın ve basının değerli mensupları,

Bayanlar ve Baylar,

Öncelikle, IV. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi’nin gerçekleşmesini sağlayan Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin ve Merkez bünyesindeki Afrika Enstitüsü’nün değerli yöneticilerine teşekkür etmek istiyorum.

TASAM Kongreleri, Türk resmî kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve Afrika ülkelerinin temsilcilerinin biraraya gelerek, Türkiye-Afrika işbirliği ilişkileri hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunmalarına imkân vermekte, ayrıca, Türk ve Afrika kamuoylarının bu ilişkilerin önem ve muhtevası konusunda bilgilendirilmesini sağlaması bakımından son derece yararlı bir işlevi yerine getirmektedir.

Bu yıl, IV. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi’nin ana konusunu teşkil eden “Afrika’daki Bölgesel Ekonomik Topluluklar” temasının seçimi kanımca çok isabetli olmuştur. Gerçekten, geçtiğimiz yıl Aralık ayında tertiplenen III. Kongre’den bu yana Türkiye-Afrika ilişkilerinde çok önemli gelişmeler meydana gelmiştir.

 

Devamı...

Dış İlişkiler ve Ortaklıktan Sorumlu Koordinatör, NEPAD Sekreteri, Midrand, Güney Afrika

NEPAD; Afrika’nın yenilenip-gelişmesinde ileriyi görebilen stratejik bir yapıdır. Afrika’nın sosyo-ekonomik yapısının geliştirilmesi ve bütünleştirilmesi için; NEPAD’ın stratejik yapısını gösteren belgeleri oluşturmaya başlamak üzere beş ülke (Cezayir, Mısır, Nijerya, Senegal, Kuzey Afrika) Afrika Birliği Örgütü tarafından görevlendirilmişlerdir. Afrika Birliği Örgütü (OAU); 2001 Temmuzu’nda gerçekleştirdiği 37. Zirvesi’nde stratejik yapıyı oluşturan belgeleri resmen kabul etmiştir.

NEPAD’ın önceliği olan amaçları:

 • Yoksulluğu ortadan kaldırmak,
 • Afrika ülkelerine, tek ya da grup olarak, büyüme ve gelişme için izledikleri yolda imkan- alan sağlamak,
 • Afrika’nın küresel seyirde marjinalliğini azaltarak, küresel ekonomiye tam ve yararlı olarak katılımı için değerini arttırmak,
 • Kadının her alanda yetkilendirilmesini hızlandırmaktır.
Devamı...

Afrika Kalkınma Bankası, grubun ana kuruluşudur. Afrika Kalkınma Bankası, 4 Ağustos 1963 tarihinde Sudan’ın Hartum şehrinde gerçekleştirilen bir konferansta benimsenmiş ve imzaya açılmıştır. 10 Eylül 1964 tarihinde ise çalışmalarına başlamıştır. Banka, aktif olarak çalışmalarına ise 1 Temmuz 1966’da başlamıştır. Bankanın en temel görevi, hem bireysel hem de toplu olarak, bölgedeki üye ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerine katkıda bulunmaktır.

1 Ocak 1998 tarihinden itibaren Afrika Kalkınma Bankası’nın kayıtlı sermayesine, 53 bağımsız Afrika ülkesi (bölgesel üyeler) ve Afrika dışından 24 ülkenin (bölgesel olmayan üyeler) katılımı ile oluşan 77 iştirak etmiştir.

Kuruluşun özel ve normal kaynakları bulunmaktadır. Normal kaynakları:

 • Kayıtlı sermayeye iştirak edilen paylar, AfDB kredi zorunluluklarını teminat altına almak için istenilen miktar;
 • AfDB borçlarının geri ödemesinde edinilen fonlar;
 • Uluslararası para piyasalarında AfDB kredileriyle elde edilen fonlar;
 • AfDB borçlarından elde edilen gelir; ve
 • Bankanın edindiği diğer gelirler, örneğin, diğer yatırımlardan elde edilen gelirlerdir.

AfDB Anlaşması’nın 8. maddesi uyarınca, Banka’ya, Banka hedefleri ve işlevleri ile uyumlu olan özel fonlar oluşturma yetkisi verilmiş veya bu fonları yönetme ve idare etme görevi verilmiştir. Bu hükümle uyumlu olarak, Afrika Kalkınma Fonu (AfDB) 1972 yılında Afrikalı olmayan devletlerle; Nijerya Kredi Fonu (NTF) ise 1976 yılında Nijerya Hükümeti ile kurulmuştur

 

Devamı...

Bu bildiri, Güney Afrika Gümrük Birliği’nin (SACU) tarihçesini, başarılarını ve karşı karşıya bulunduğu sorunlarını incelemektedir. Ayrıca Gümrük Birliği’ne ilişkin olarak SACU’nun amaçlarını ortaya koymaktadır. Söz konusu bildiri, 25- 26 Kasım 2008 tarihlerinde İstanbul’da icra edilen Afrikalı Bölgesel Ekonomik Topluluklar konulu 4. Uluslararası Türk- Afrika Kongresi’nde sunulmak amacıyla hazırlanmıştır.

Arka Plan

Gümrük Birliği (GB), ayırt edici bir bölgesel bütünleşme düzenlemesidir. Söz konusu düzenleme, serbest ticaret alanından (STA) farklıdır.

Bir GB’de bulunması gereken özellikler şunlardır:

 • Diğer GB üyesi devletlerden ithalatta gümrük tarifelerinin bulunmaması
 • Üye devletlerin ortak bir dış tarife (ODT) uygulamaları.

SACU örneğindeki GB; Botsvana, Lesotho, Namibya, G. Afrika ve Svaziland arasında geçerlidir. Dört Gümrük Birliği üyesi (G. Afrika, Lesotho, Namibya ve Svaziland), Ortak Para Anlaşması (OPA) aracılığıyla da parasal bütünleşmenin bir ilkesini paylaşmaktadırlar. Bunun anlamı, söz konusu dört ülke arasında Güney Afrika Randı kullanılmakta ve ayrıca yasal statüde kabul edilmektedir. Lesotho, Namibya ve Svaziland’da Rand’ın yanı sıra ülkelerin kendi para birimleri de geçerli olmakla birlikte bunlar Güney Afrika Randı temelinde saptanmış bulunmaktadırlar.

Devamı..

Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD), 1986 yılında kurulan Hükümetler Arası Kuraklık ve Kalkınma Otoritesi’ni (IGADD) hükümsüz kılmak amacıyla 1996 yılında Doğu Afrika’da kurulmuştur. 1974 ile 1984 yılları arasında yaygın olarak yinelenen şiddetli kuraklık ve diğer doğal afetler, Doğu Afrika bölgesinde açlığa, ekolojik bozulmaya ve ekonomik sıkıntılara neden olmuştur. Aynı zamanda her ülke bu durumla başa çıkmada önemli çabalar göstermişler ve uluslararası toplumlardan cömert destekler almışlardır, sorunun önemi ve boyutu, ulusal çabalara ilave olan bölgesel yaklaşım adına güçlü bir biçimde tartışılmıştır.

IGAD’a üye olan ülkeler: Cibuti, Eritre, Etiyopya, Kenya, Somali, Sudan ve Uganda’dır.

Devamı..

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Birliği (ECOWAS) 1975’de kurulan, 15 ülkenin dahil olduğu bölgesel bir gruptur. Görevi, ekonomik faaliyetin her alanında, özellikle endüstri, ulaştırma, telekomünikasyon, enerji, tarım, doğal kaynaklar, ticaret parasal ve mali sorular, sosyal ve kültürel konularda, ekonomik entegrasyonu teşvik etmektir.

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Birliği’nin (ECOWAS) kurumları şunlardır. Komisyon, Topluluk Parlamentosu, Topluluk Adalet Divanı, ve Yatırım ve Geliştirme için ECOWAS Bankası (EBID).

Sıkça FON olarak adlandırılan ECOWAS Komisyonu ve Yatırım ve Geliştirme için ECOWAS Bankası, ECOWAS’ın, politikaları uygulamak için tasarlanmış, üye ülkelerde bir dizi programı takip eden ve geliştirme projelerini yürüten iki ana kurumudur. Bu projeler, birlik-içi yol inşaatlarını ve telekomünikasyonu ve tarımsal enerji ve su kaynaklarını geliştirme projelerini içerir.

 

Devamı..

EAC (Doğu Afrika Topluluğu), Kenya, Uganda, Tanzanya, Burundi ve Ruanda olmak üzere beş ülkeyi kapsamaktadır. Doğu Afrika Topluluğu’nun kurucu anlaşması 1999 yılının Ocak ayında gerçekleşmiştir. Buradaki saygıdeğer delegasyonlar ayrıca not almaya gereksinim duyabilirler ki 1990’ların başlarından çok önce de EAC ülkelerinden Uganda, Kenya ve Tanzanya’yı birleştirme adına bir takım girişimler gerçekleştirilmiştir. Aslında, bu bütünleşme çok ilerleme kaydetmiştir ve sonrasında EAC ortak hizmetlere sahip olmasının yanı sıra, bir defasında ortak paraya da sahip olmuşturlar. Topluluk, bazı nedenlerden dolayı, özellikle siyasi ideolojideki fark ile ilgili olarak ve ekonomik menfaatleri adaletli paylaşmak adına uygun mekanizmalardan yoksun olmalarından dolayı 1977 yılında kapanmıştır.

EAC’nin bütünleşme gerekçesi, artmış olan rekabet içinde yaşam standartlarını geliştirme, katma değer üretim, ticaret, yatırım ve endüstriyel kalkınma, araştırma ve beceri geliştirme adına Hükümetler ve Doğu Afrika ülkelerinin halkları tarafından istenmesidir. Bunun yanı sıra, ortak tarihimiz, dilimiz ve kültürümüz ve siyasi bağlar, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel programlar ve aktivitelerin geniş alanında işbirliği yapmak için köklü ve çoktandır devam eden bağlılığımızı hatırlatmaktadır. EAC, kıtasal vizyon tarafından, Afrika Ekonomik Topluluğu için Abuja Anlaşmasında sağlananlar gibi, temel toplulukları Bölgesel Ekonomik Topluluklar olan Afrika Birliği Hükümetinin amacı ile birlikte yönlendirilmiştir.

Devamı...